Tình yêu

Đã yêu thì đừng sợ sai người, càng đừng sợ muộn!