HaLimMovie 5.0 change logs (click vào dấu + để xem chi tiết)

Thêm trình quản lý tập phim chuyên nghiệp

Thêm tính năng ghi nhớ thời gian xem dở tập phim của người dùng, hiển thị popover với tùy chọn xem tiếp hoặc phát lại từ đầu khi truy cập lần sau

Step 1:

Step 2: